ريواروكسابان در ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين (HIT*)

17 سپتامبر 2017 | نويسنده :

🔻ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين عارضه اي است كه افت شديد پلاكت ها اغلب بعد از ٦-٥ روز از فرآورده هپاريني مانند هپارين، انوكساپارين،… رخ مي دهد و درصورت مواجهه قبلي اين مدت كوتاهتر است. همچنين توليد ترومبين افزايش مي يابد.

🔻در چنين شرايطي استفاده از آنتي كوآگولاني غير هپاريني مانند مهاركنندگان مستقيم ترومبين (DTIs**) مانند لپيرودين، آرگاتروبان، … ضرورت مي يابد.

🔻ريواروكسابان، مهاركننده مستقيم فاكتور ١٠ و خوراكي است كه توليد ترومبين را هم مهار مي كند. با اين مكانيسم بنظر مي رسد كه پتانسيل استفاده اين دارو در HIT وجود دارد.  اغلب داروهاي اين دسته تزريقي هستند و خطر ايجاد خونريزي ماژور در اين بيماران دارند.

🔻تجربه چنداني در اين مورد بجز يك مطالعه كوهورت و برخي گزارشات موردي، موجود نيست،

🔻روش درمان

‎ HITقطع ضدانعقاد هپاريني متعاقب عارضه◀️
◀️شروع ريواروكسابان با دوز ١٥ ميلي گرم دوبار در روز تا زمان ريكاوري پلاكت ها يا روز ٢١ ام درصورت ترومبوزحاد
◀️ادامه ريواروكسابان با دوز ٢٠ ميلي گرم روزانه تا روز ‎سي ام و در مواردي طولانيتر (٣ماه) به تشخيص پزشك
*Heparin-induced thrombocytopenia
**Direct Thrombin Inhibitors

✏️J Thromb Haemost.2016;14(6):1206-10.
‎✏️‏J Thromb Thrombolysis.2015;40(3)392-4.
✏️UpToDate, 2017

✍🏼دكتر فانك فهيمي

ارسال شده در عمومي | نظرات (0)

گذاشتن یک پاسخ